Om The Good Talents

De sociala entreprenörerna Sandra Kinnaman Nordström och Gayatri Rathinavelu grundade The Good Talents år 2012. De kommer från olika bakgrunder, men förenades i sina djupa strävan efter att skapa lika förutsättningar för alla unga att nå sin fulla potential, oavsett bakgrund.

Om oss

The Good Talents är en ideell förening som lyfter och stärker unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Vi utvecklar och driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap i områden där det finns en enorm outnyttjad potential.

Ungdomarna i vår verksamhet utvecklar kompetenser inom samarbete, kreativitet, projektplanering, idéutveckling och problemlösning. De utvecklar också egna idéer som löser lokala samhällsutmaningar. Genom vår verksamhet får de verktyg att ta makt över sina liv och bli förebilder i lokalsamhället.

Vår verksamhet genomsyras av mötet mellan unga talanger och vuxna möjliggörare – vi bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var vi letar när nya talanger rekryteras, för att på sikt bidra till en ökad mångfald i svenska organisationer och företag.

VÅR VISION ÄR ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN DISKRIMINERING DÄR SVERIGES MÅNGFALD AV TALANG TAS TILLVARA OCH DÄR ALLA UNGA, OAVSETT BAKGRUND, TAR MAKT OCH ÄGARSKAP ÖVER SINA LIV.

Våra mål är att:

Alla ungai hela Sverige tar makt och ägarskap över sina liv och idéer, och har tillgång till positiva förebilder i sina lokalsamhällen.

samhällethar verktyg för att se och ta tillvara på den mångfald av talang som finns i Sverige.

Egen
makt*

En känner att en har makt över sin egen situation, gör val därefter och tar vara på möjligheter att påverka sitt liv, sin framtid och sin omvärld.

Så jobbar vi mot

FN:s globala mål

FN har formulerat 17 prioriterade globala mål för att nå en hållbar utveckling till 2030. Dessa mål kräver stora sektorsöverskridande insatser för att de ska nås. I The Good Talents arbetar vi främst med mål 10.2, 11.3 och 8.5, men berör flera av de andra målen då idéerna som deltagarna i våra program utvecklar syftar till att lösa flera av dessa utmaningar på en lokal nivå.

#10 Minskad ojämlikhet

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

#11 Hållbara städer och samhällen

Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

#8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.