Vår metod och effekt

Vår metod och filosofi vilar på ett antal forskningsbaserade teorier och förhållningssätt i psykologi, pedagogik, sociologi samt hållbar utveckling.

Hur vi vill påverka

Vi vill stärka ungas känsla av egenmakt. För oss innebär det att en känner att en har makt över sin egen situation, gör val därefter och tar vara på möjligheter att påverka sitt liv, sin framtid och sin omvärld.

KÄNSLAN AV ATT VARA EN LEDARE

Att kunna identifiera sina styrkor som ledare är viktigt för ens självkänsla och för ens förmåga att tro på sig själv i ledarskapssituationer. Det är även viktigt att kunna formulera sina styrkor när man ska söka jobb, praktik eller pitcha in sig själv till investerare. Vi ökar ungas förmåga att identifiera och formulera sina egna styrkor och att tro på sina ledaregenskaper.

ATT FÖRVERKLIGA SINA IDÉER

Vår verksamhet kretsar kring att stärka ungdomars självkänsla och självförtroende. Vi arbetar med idéutveckling som verktyg för att stärka känslan av att kunna ta tag i sin egen situation och kunna lösa problem en ser runt omkring sig. Vi får unga att känna att de besitter förmågan och har verktygen att göra verklighet av sina drömmar.

JAG RÄKNAS OCH KAN PÅVERKA

Att unga känner att de kan påverka samhället är en indikator på att de känner att deras röst räknas, och är avgörande för att de ska engagera sig i sina framtida val i livet. Vi ger unga möjlighet att möta politiker och lokala förebilder, och ger dem bekräftelse på att det finns många personer som tror på dem och deras idéer.

NÄTVERK LEDER TILL NYA MÖJLIGHETER

Unga från områden med socioekonomiska utmaningar har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket bland annat beror på brist på arbetsrelaterade nätverk. Att ha tillgång till kontakter som kan stötta en att få ett jobb, praktik, eller stöd i att genomföra en egen idé är avgörande för att få ett jobb eller för att lyckas som entreprenör. Vi stöttar unga att utöka sina möjliggörande kontaktnät och ger dem på så sätt bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vår metodik

I vår verksamhet utgår vi från individen, stärker hens självförtroende och utvecklar hens kreativa och innovativa sidor. Metoden spelar en avgörande roll för hur varje enskild deltagare utvecklas och börjar tro på sig själv och sin kompetens. Genom våra program utvecklas ungdomar från att känna sig som passiva åskådare i samhällsutvecklingen till aktiva förändringsagenter. En nyckelkomponent inom våra utbildningar är att skapa en trygg, inkluderande och accepterande miljö, där deltagarna för stöd att utforska sig själva och sin potential.

Upplevelsebaserat lärande

Upplevelsebaserat lärande innebär att deltagarna får vara med om en upplevelse och sedan extrahera kunskap ur den, för att ta med sig lärdomar som de kan använda i andra sammanhang.

Oväntade möten

Nya möten mellan människor och aktörer som annars inte har gemensamma plattformar att mötas på leder till nya samarbeten, utbyten, idéer, kunskap, ökad förståelse och möjligheter.

Kreativ och djupgående processledning

Kreativ och djupgående processledning inom ledarskap och innovation, där vi designar processer och miljöer som får nya idéer och samarbeten att växa fram, och där allas kompetens tas till vara.

Våra grundpelare

Ledarskap

Identifiera sina styrkor

Öka sin självkänsla

Acceptera sitt ledarskap

Ledarskap

Ledarskap inom The Good Talents handlar främst om att deltagarna ska identifiera och förstå sina egna styrkor - och arbeta på att stärka dem ytterligare. Vi arbetar även för att öka deltagarnas självkänsla; jag ska känna att jag som individ har åsikter och tankar som är värda att lyssnas till, att jag har rätt att ta plats i samhället och att uttrycka mig.

Entreprenörskap

Identifiera affärsmöjligheter

Öka sitt självförtroende

applicera sitt entreprenörskap

Entreprenörskap

Entreprenörskap inom The Good Talents handlar främst om att deltagarna ska identifiera affärsmöjligheter och lösningar på utmaningar och problem som de ser i sin omgivning. Det handlar inte bara om att starta företag utan om att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt till att ta sig till sina drömmar och mål.

Jag har fått sätta min fot in i en värld dit jag aldrig trott att jag skulle komma, det har fått mig att inse saker som är väldigt viktiga för mig och mina drömmar om framtiden.

Ninos, deltagare från 2019